Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost FUEL TRANSPORT s.r.o.(dále jen FUEL TRANSPORT), se sídlem Hrušové 392, 763 12 Vizovice, nakládá s osobními údaji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Předpis společnosti FUEL TRANSPORT o ochraně osobních údajů se vztahuje na veškeré osobní údaje shromažďované námi nebo nám poskytnuté, včetně osobních údajů shromážděných nebo zadaných prostřednictvím našich webových stránek a jakýchkoliv stránek mobilních operátorů, aplikací, pomocí ovládacích prvků „widget“ a jiných mobilních interaktivních funkcí (dále společně jen „aplikace“), prostřednictvím našich oficiálních stránek, jakož i prostřednictvím e-mailových zpráv v HTML formátu, které vám zasíláme.

Společnost FUEL TRANSPORT kromě osobních údajů dále shromažďuje informace týkající se návštěv třetích osob na své webové stránce, a to o poskytovateli připojení, typu prohlížeče, operačním systému, stránkách, které jste u nás navštívili, datech a časech přístupu, a dále údaje identifikující službu poptávanou na webové stránce.

Návštěvou stránek akceptujete postupy popsané v tomto předpisu o ochraně osobních údajů a souhlasíte s nimi. Pokud s kteroukoliv podmínkou tohoto předpisu o ochraně osobních údajů nesouhlasíte, nepoužívejte, prosím, webové stránky ani neposkytujte žádné osobní údaje.

Zpracování osobních údajů

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

FUEL TRANSPORT s.r.o. zajišťuje v rámci Evropské Unie. Naprostá většina osobních údajů je nezbytná pro účely vytvoření nabídky, kupní smlouvy, servisní smlouvy a daňových dokladů.

Dle typu poptávané služby FUEL TRANSPORT s.r.o. pracuje s následujícími osobními informacemi:

Vytvoření a správa nabídky, prodej technologických celků (včetně prodeje doplňkových komponentů)

oslovení (u všech osob v rámci poptávky)
jméno (u všech osob v rámci poptávky)
příjmení (u všech osob v rámci poptávky)
e-mailová adresa
telefonní číslo (nebo čísla, pokud nám je sdělíte)
číslo faxu (pokud se nám jej rozhodnete sdělit)
údaje o platební kartě (pokud se nám jej rozhodnete sdělit)

Návštěva webových stránek FUEL TRANSPORT

 1. IP adresa
 2. cookies

Reklamace zakoupených produktů

 1. jméno
 2. příjmení
 3. číslo dokladu či další identifikační údaje o zakoupeném produktu
 4. bankovní spojení (pro zaslání náhrady škody)
 5. telefonní číslo
 6. další osobní údaje, které nám sdělíte

Způsob shromažďování osobních údajů

Osobní údaje FUEL TRANSPORT s.r.o. shromažďuje prostřednictvím:

 • telefonické, osobní či e-mailové komunikace s vámi
 • webových stránek (při využití objednávkového formuláře, při poptání produktu apod.)
 • vašeho prohlížeče nebo zařízení (tyto informace používáme pro statistické účely a k zajištění řádného fungování stránek)
 • používáním tzv. cookies
 • prostřednictvím vašeho užívání aplikace

V některých případech můžeme využít platební službu třetí strany ke zpracování nákupů a/nebo shromažďování příspěvků poskytnutých prostřednictvím stránek. V těchto případech mohou být vaše osobní údaje shromažďovány touto třetí stranou, a nikoliv námi, a budou tedy podléhat předpisu o ochraně osobních údajů takové třetí strany. Nad použitím či sdělováním vašich osobních údajů takovou třetí stranou nemáme žádnou kontrolu ani v tomto smyslu neneseme žádnou odpovědnost.

Účel shromažďování osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které FUEL TRANSPORT s.r.o. shromažďuje, jsou využity za účelem:

 1. zpracování nabídky produktu a zajištění úspěšné realizace
 2. realizace platebního styku
 3. zodpovězení vašich dotazů a připomínek
 4. zasílání administrativních informací týkajících se našich stránek
 5. zajištění kvalitního zákaznického servisu
 6. možnosti informovat vás o našich produktech či jejich inovacích
 7. možnosti zasílání pozvánek na námi pořádané společenské a marketingové akce
 8. vyhodnocování spolupráce s podnikatelským subjektem (zpracování statistik odběru služeb jednotlivými zaměstnanci subjektu)
 9. interních záležitostí společnosti FUEL TRANSPORT (analýza a řízení podnikání, průzkum trhu, audity, vývoj nových produktů, zdokonalování stránek, zlepšování našich služeb a produktů, stanovení uživatelských trendů, zjištění účinnosti našich propagačních kampaní, přizpůsobení obsahu stránek vašim aktivitám na stránkách v minulosti a vyhodnocení spokojenosti zákazníků)
 10. zajištění pokladů k vyřízení případných reklamací
 11. informace shromážděné prostřednictvím prohlížečů nebo Vašeho zařízení pro statistické účely jakož i pro zajištění řádné funkcionality stránek
 12. optimalizace služeb (cookies). Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat. Cookies a další sledovací technologie mohou být na našich stránkách a aplikacích používány různým způsobem, například za účelem provozu webové stránky, analýzy návštěvnosti nebo k reklamním účelům. Cookies a další sledovací technologie využíváme zejména proto, abychom byly schopni zkvalitnit a zefektivnit naše služby. V nastavení některých internetových prohlížečů (Internet Explorer, Safari, Chrome) je možné nastavit zakázání cookies a dalších technologií sledování. V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení funkcionality či možnosti využít služeb nabízených prostřednictvím naší webové stránky.
 13. geografickou polohu vašeho zařízení můžeme využít k tomu, abychom vám poskytli služby a obsah přizpůsobené dané poloze.
 14. účely, o nichž se domníváme, že jsou nutné či vhodné dle příslušných právních předpisů, včetně právních předpisů vaší země trvalého pobytu, k dodržování zákonných postupů, k reagování na žádosti veřejných a státních orgánů, včetně veřejných a státních orgánů mimo vaši zemi trvalého pobytu, k uplatňování našich ujednání a podmínek, k ochraně našich provozoven nebo provozoven kterýchkoliv našich spřízněných společností, k ochraně našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku a/nebo práv, soukromí, bezpečnosti či majetku našich spřízněných společností, vás nebo jiných osob a k tomu, abychom mohli uplatnit dostupné opravné prostředky nebo omezit rozsah škod, které nám mohou vzniknout
 15. vaše osobní údaje budou zpracovávány společností FUEL TRANSPORT v rámci Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru/Švýcarské konfederace i mimo ně, a to primárně pro účely, které jste si objednali, a pro účely zákaznického servisu a marketingových činností. Žádný obchodní partner neobdrží vaše osobní údaje k vlastním marketingovým účelům.

Zabezpečení poskytnutých osobních údajů

FUEL TRANSPORT s.r.o. odpovídá za ochranu zpracovávaných údajů a za účelem jejich zabezpečení používá všechny adekvátní fyzické, elektronické a řídící bezpečnostní opatření, jejichž cílem je ochrana poskytnutých informací, před náhodným, nezákonným a neoprávněným přístupem, zničením, ztrátou, pozměněním, zveřejněním nebo použitím.

Ve FUEL TRANSPORT s.r.o. ctíme zásadu minimalizace osobních údajů. Zpracováváme o Vás pouze ty informace, které nezbytně potřebujeme, nebo ty informace, které nám se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete.

Jak jsme se již zmínili, v určitých případech předáváme, nebo jsme povinni předávat, osobní údaje třetím stranám. V takových případech volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů.

Při předání osobních údajů orgánům státní správy využíváme vždy nejvhodnější a nejbezpečnější možnosti, jaké příslušný orgán nabízí.

Přístup k poskytnutým osobním údajům a jejich správa

Pokud si přejete provést kontrolu či opravu svých osobních údajů, které jste nám již poskytli, aktualizovat je, vymazat, vyřadit je nebo jinak omezit jejich používání z naší strany, obraťte se na nás, prosím, prostřednictvím emailové adresy gdpr@fueltransport.cz. Ve své žádosti, prosím, jednoznačně uveďte, které údaje byste chtěli změnit, zda byste chtěli, abychom vaše osobní údaje vyřadili z naší databáze, nebo jiný požadavek na to, jakým způsobem byste si přáli naše používání vašich osobních údajů omezit.

Vašemu požadavku se pokusíme vyhovět v nejkratším možném termínu. Upozorňujeme nicméně, že i přes naši snahu mohou v našich databázích a jiných záznamech zůstat některé informace, které nebudou odstraněny nebo změněny. Dále upozorňujeme, že některé informace si budeme muset ponechat pro účely vedení záznamů a/nebo za účelem dokončení případných transakcí, které jste zahájili předtím, než jste požádali o příslušnou změnu nebo vymazání (pokud si u nás například něco zakoupíte nebo se účastníte nějaké propagační akce, nebudeme moci poskytnuté osobní údaje změnit nebo vymazat, dokud nebude takový nákup nebo propagační akce dokončena).

Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti v provozovně FUEL TRANSPORT s.r.o. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje osobě, která se za Vás pouze vydává.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění účelů uvedených v tomto předpisu o ochraně osobních údajů.

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou ve FUEL TRANSPORT vůči Vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a FUEL TRANSPORT, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem FUEL TRANSPORT s.r.o. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány.

Obrátíte-li se na nás s dotazy nebo v případě běžné komunikace s námi, vymažeme Vaše osobní údaje dříve než ve lhůtách uvedených výše. Vaše osobní údaje si uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti.

Aktualizace zásad ochrany a odpovědnost za zpracování osobních údajů

Udržujeme zásady ochrany osobních údajů aktuální a v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Z toho důvodu může čas od času docházet k jejich změnám. Žádáme všechny naše klienty, aby těmto zásadám věnovali patřičnou pozornost.

Za zákonné zpracování Vašich osobních údajů odpovídá společnost FUEL TRANSPORT s.r.o. Správním orgánem, který vykonává dozorovou činnost v oblasti zpracování osobních údajů v České republice, je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti ohledně tohoto předpisu o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím kontaktních informací uvedených níže. Případné stížnosti prošetříme a budeme vás informovat o našem rozhodnutí ohledně takové stížnosti, co nejdříve to bude možné po jejím obdržení.

Vydáno: 25.5.2018

FUEL TRANSPORT s.r.o.
Hrušové 392, 763 12 Vizovice
Telefon: +420 775731422
E-mail: gdpr@fueltransport.cz